Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ỦY ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bác Giang
Số hiệu: 127/QĐ-MTTQ-UB
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày cập nhật: 29/05/2020
Tệp đính kèm :Tải về