VB quy phạm pháp luật   »   Loại văn bản   »  Hướng dẫn
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Hướng dẫn tổ chức Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 2018 21/09/2018 10/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Giang (nhiệm kỳ 2019-2024) 06/09/2018 09/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Hướng dẫn sơ kết 3 năm Kết luận 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác Tôn giáo 23/05/2018 08/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì Môi trường và Ngày Môi trường thế giới" (05/6/2018) 09/05/2018 06/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Hướng dẫn nội dung tiêu chí chấm điểm và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018 11/05/2018 07/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Hướng dẫn tuyên tuyền quý I/2017 21/02/2017 02-HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Thư chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2016 21/12/2016 99/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của MTTQVN và "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" 18/11/2016 21/10/2016 19/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 HƯỚNG DẪN Nội dung tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016 25/08/2016 16/HD-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng (2003) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (2013); Quyết định số 221/QĐ-MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019); Hướng dẫn số 48/HD-MTTW-BTT ngày 19/5/2016 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm 2016; 23/08/2016 16/HD-MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2016 07/07/2016 Số: 15/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 07/06/2016 08/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Hướng dẫn số: 05/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Công tác Phong trào năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Hướng dẫn số: 04/HD-MTTQ-BTT về thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Hướng dẫn số: 03/HD-MTTQ-BTT về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Hướng dẫn số: 02/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
19 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Đề cương tuyên truyền 70 năm Cách mạng tháng 8 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
   1   2   3   4