Kế hoạch thực hiện Chỉ thi 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Số hiệu: 21/KH-MTTQ-BTT
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/07/2019
Ngày cập nhật: 07/07/2019
Tệp đính kèm :Tải về