Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng (2003) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (2013); Quyết định số 221/QĐ-MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019); Hướng dẫn số 48/HD-MTTW-BTT ngày 19/5/2016 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm 2016;
Số hiệu: 16/HD-MT
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 23/08/2016
Ngày cập nhật: 23/08/2016
Tệp đính kèm :Tải về