VB quy phạm pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch tổng kết chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 18/08/2020 43/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 18/08/2020 17/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025 02/03/2020 01/CTrPh-MTTQ-TCTV-CQTT Cơ quan khác
4 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng (2003) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (2013); Quyết định số 221/QĐ-MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019); Hướng dẫn số 48/HD-MTTW-BTT ngày 19/5/2016 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm 2016; 23/08/2016 16/HD-MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Công văn số:73/MTTQ - BTT, ngày 13 tháng 04 năm 2016, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Phối hợp triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2016 21/04/2016 73/MTTQ - BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang