VB chỉ đạo điều hành   »   Loại văn bản   »  Kế hoạch
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch số: 25/KH-MTTQ-BTT triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 12/08/2016 25/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Kế hoạch số: 24/KH-MTTQ-BTT bổ sung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 12/08/2016 24/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Kế hoạch số: 04/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2016 13/06/2016 04/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Kế hoạch Số 16/KH-MTTQ-BTT về việc triển khai giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/06/2016 16/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Kế hoạch số: 12/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/06/2016 12/KH-MTTQ-BTT
6 Kế hoạch số: 05/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 13/06/2016 05/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Kế hoạch số: 08/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2016 13/06/2016 08/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Kế hoạch số: 09/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 13/06/2016 09/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Kế hoạch số: 06/KHLN-UBMTTQ-SKHĐT về tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2016 13/06/2016 06/KHLN-UBMTTQ-SKHĐT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Kế hoạch số: 11/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động Hội đồng tư vấn khoa học năm 2016 13/06/2016 11/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Kế hoạch số: 10/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2016 13/06/2016 10/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Kế hoạch số: 01/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tập huấn cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2016 13/06/2016 01/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Kế hoạch số: 07/KH-MTTQ-BTT về Mặt trận Tổ quốc tham gia Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/06/2016 07/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 13/06/2016
15 Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Kế hoạch giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2011- 2015 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Kế hoạch thực hiện đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020 13/06/2016
18 Kế hoạch liên ngành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
19 Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2015 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
   1   2   3   4