VB chỉ đạo điều hành   »   Loại văn bản   »  Chương trình
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025 02/03/2020 01/CTrPh-MTTQ-TCTV-CQTT Cơ quan khác
2 Chương trình công tác của các Ban, văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 29/05/2020 15/CTr-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì năm 2020 12/03/2020 03/CTrPH-MTTW-TCTV Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
4 Chương trình phối hợp Ủy ban MTTQ và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2020 19/02/2020 10/CTr-MTTQ-VKS Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đai hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019-2024) 03/02/2020 09/CTr-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Chương trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận quý IV năm 2019 08/10/2019 03/CTr-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Chương trình Công tác năm 2019 25/02/2019 03/CTr-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. 16/09/2016 18/CTrPH-UBND- MTTQ
9 Chương trình công tác của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2013 07/06/2016 04 /CTr - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Chương trình hành động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đến năm 2015 07/06/2016 03 /CTr - MTTQ - BCĐ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 07/06/2016 26 /CTr - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2012 07/06/2016 08 /CTr - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Chương trình phối hợp công tác của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2012 07/06/2016 07 /CTr - MT TQ - VKS Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Chương trình thi đua của Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2012 07/06/2016 03 /CTr - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Chương trình công tác mặt trận năm 2012 07/06/2016 01 /CTr - MTTQ