VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Chương trình hành động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đến năm 2015 07/06/2016 03 /CTr - MTTQ - BCĐ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
2 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 07/06/2016 26 /CTr - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
3 Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2012 07/06/2016 08 /CTr - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
4 Chương trình phối hợp công tác của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2012 07/06/2016 07 /CTr - MT TQ - VKS UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
5 Chương trình thi đua của Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2012 07/06/2016 03 /CTr - MT TQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
6 Chương trình công tác mặt trận năm 2012 07/06/2016 01 /CTr - MTTQ
7 Báo cáo về Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2015; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016 07/06/2016 02/BC-MTTQ-BTT
8 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII 07/06/2016 10 /BC - UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
9 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý II, nhiệm vụ công tác quý III năm 2013 07/06/2016 37 /BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII 07/06/2016 26/BC - MT TQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
11 Báo cáo công tác phối hợp tuyên truyền năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp đổi mới đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới 07/06/2016 27 /BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
12 Báo cáo kết quả Cuộc thi "Sáng kiến, cách làm hay trong công tác Mặt trận" 07/06/2016 28 /BC - MT TQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
13 Báo cáo công tác Mặt trận quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2012 07/06/2016 62 /BC - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
14 Báo cáo tổng kết công tác năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 07/06/2016 85 /BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
15 Báo cáo tình hình tổ chức lễ Phật đản và mùa an cư kiết hạ năm 2012 (PL.2556) 07/06/2016 28 /BC - MT TQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
16 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII 07/06/2016 26 /BC - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
17 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBMTTQ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2011; nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 07/06/2016 11 /BC - MTTQ - VKS UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
18 Báo cáo kết quả công tác Quý I; chương trình công tác Quý II năm 2012 07/06/2016 S ố:14 /BC - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
19 Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016 27/04/2016 11/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
20 Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT về công tác tuyên truyền quý II năm 2016 25/04/2016 09/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
      6   7   8   9   10