VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quy định về việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016
2 19 điều đảng viên không được làm 07/06/2016
3 Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị vinh danh “Gương sáng vì cộng đồng” năm 2012 07/06/2016 216 /CV - MTTQ
4 Chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 07/06/2016
5 Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/08/2012 về tăng cường thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh 07/06/2016 09/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
6 Quy chế Bảo vệ Bí mật Nhà nước cơ quan ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
7 Quyết định về việc phân công giảng viên kiêm chức của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 49 /QĐ - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
8 Quy chế công tác,quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, Quy định biểu dương khen thưởng đối với cán bộ công chức của Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
9 Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trên mạng Internet 07/06/2016 43 /QĐ - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
11 Quy chế Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 27 /QĐ - M T UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
12 Quyết định về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”giai đoạn 2012 – 2013 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 – 2020 07/06/2016 18 / Q Đ - MTTQ - BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
13 Quy chế làm việc của cán bộ theo dõi công tác Mặt trận các huyện, thành phố 07/06/2016 01 /QC – MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
14 Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
15 Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 07/06/2016 08/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
16 Hướng dẫn số: 05/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Công tác Phong trào năm 2016 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
17 Hướng dẫn số: 04/HD-MTTQ-BTT về thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2016 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
18 Hướng dẫn số: 03/HD-MTTQ-BTT về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang năm 2016 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
19 Hướng dẫn số: 02/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
20 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2015 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
      6   7   8   9   10