VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Hướng dẫn số: 05/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Công tác Phong trào năm 2016 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dẫn số: 04/HD-MTTQ-BTT về thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2016 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
3 Hướng dẫn số: 03/HD-MTTQ-BTT về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang năm 2016 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
4 Hướng dẫn số: 02/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
5 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2015 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
6 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2015 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
7 Đề cương tuyên truyền 70 năm Cách mạng tháng 8 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
8 Hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân năm 2015 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
9 Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2015 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Hướng dẫn Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang năm 2015 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
11 Hướng dẫn tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
12 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2015 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
13 Hướng dẫn một số hoạt động nhân dịp Đại lễ Phật đản và mùa an cư kết hạ năm 2014-PL.2558 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
14 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV/2014 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
15 Hướng dẫn một số hoạt động nhân dịp lễ Phục sinh năm 2014 07/06/2016
16 Hướng dẫn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2014 07/06/2016 02 /HD - MTTQ - BTT
17 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2014 07/06/2016 03 /HD - MT TQ - BTT
18 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2013 07/06/2016 15 /HD - MT TQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
19 Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2014 07/06/2016 02 /HD - MTTQ - BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
20 Hướng dẫn xếp loại Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 07/06/2016 14 /HD - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
      6   7   8   9