VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch số: 01/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tập huấn cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2016 13/06/2016 01/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Kế hoạch số: 07/KH-MTTQ-BTT về Mặt trận Tổ quốc tham gia Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/06/2016 07/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 13/06/2016
4 Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Kế hoạch giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2011- 2015 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Kế hoạch thực hiện đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020 13/06/2016
7 Kế hoạch liên ngành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2015 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Kế hoạch triển khai thực hiện 5 chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Kế hoạch tuyên truyền năm 2015 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Công an tỉnh 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Qui chế phối hợp giữa HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ tỉnh 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Tư pháp 13/06/2016
15 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Viện Kiểm sát tỉnh 13/06/2016
16 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang 13/06/2016 Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
17 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Đài PT-TH tỉnh 13/06/2016
18 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Báo Bắc Giang 13/06/2016
19 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Công thương 13/06/2016
20 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Văn hóa TT&DL 13/06/2016
      6   7   8   9   10