VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2011- 2015 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
2 Kế hoạch thực hiện đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020 13/06/2016
3 Kế hoạch liên ngành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
4 Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2015 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
5 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
6 Kế hoạch triển khai thực hiện 5 chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
7 Kế hoạch tuyên truyền năm 2015 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
8 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Công an tỉnh 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
9 Qui chế phối hợp giữa HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ tỉnh 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Tư pháp 13/06/2016
11 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Viện Kiểm sát tỉnh 13/06/2016
12 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang 13/06/2016 UB TW MTTQ Việt Nam
13 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Đài PT-TH tỉnh 13/06/2016
14 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Báo Bắc Giang 13/06/2016
15 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Công thương 13/06/2016
16 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Văn hóa TT&DL 13/06/2016
17 Công văn số 32/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ về việc thực hiện chế độ báo cáo từ sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đến tổng kết công tác bầu cử 07/06/2016 32/MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
18 Chương trình phối hợp số 06/CTrPH-MTTQ-TNMT- BTS-GHBG, ngày 28 tháng 3 năm 2016 giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2016 - 2020) 07/06/2016 06/CTrPH-MTTQ-TNMT- BTS-GHBG UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
19 Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
20 Công văn số 38/MTTQ-BTT về việc tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 07/06/2016 38/MTTQ-BTT
   1   2   3   4   5