VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch Số 16/KH-MTTQ-BTT về việc triển khai giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/06/2016 16/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
2 Kế hoạch số: 12/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/06/2016 12/KH-MTTQ-BTT
3 Kế hoạch số: 05/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 13/06/2016 05/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
4 Kế hoạch số: 08/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2016 13/06/2016 08/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
5 Kế hoạch số: 09/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 13/06/2016 09/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
6 Kế hoạch số: 06/KHLN-UBMTTQ-SKHĐT về tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2016 13/06/2016 06/KHLN-UBMTTQ-SKHĐT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
7 Kế hoạch số: 11/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động Hội đồng tư vấn khoa học năm 2016 13/06/2016 11/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
8 Kế hoạch số: 10/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2016 13/06/2016 10/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
9 Kế hoạch số: 01/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tập huấn cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2016 13/06/2016 01/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Kế hoạch số: 07/KH-MTTQ-BTT về Mặt trận Tổ quốc tham gia Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/06/2016 07/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
11 Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 13/06/2016
12 Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
13 Kế hoạch giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2011- 2015 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
14 Kế hoạch thực hiện đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020 13/06/2016
15 Kế hoạch liên ngành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
16 Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2015 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
17 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
18 Kế hoạch triển khai thực hiện 5 chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
19 Kế hoạch tuyên truyền năm 2015 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
20 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Công an tỉnh 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
   1   2   3   4   5