VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Công giáo tổ chức lễ Phục sinh năm 2012 07/06/2016 41 / M T - DTTG Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2012 07/06/2016 02 /H D - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Trích nhiệm vụ cơ bản của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp trong công tác tham gia xây dựng chính quyền 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố năm 2012 07/06/2016 03 /HD - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2012 07/06/2016 02/ HD - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2012 07/06/2016 01 / HD - MT
7 Chương trình công tác của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2013 07/06/2016 04 /CTr - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Chương trình hành động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đến năm 2015 07/06/2016 03 /CTr - MTTQ - BCĐ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 07/06/2016 26 /CTr - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2012 07/06/2016 08 /CTr - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Chương trình phối hợp công tác của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2012 07/06/2016 07 /CTr - MT TQ - VKS Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Chương trình thi đua của Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2012 07/06/2016 03 /CTr - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Chương trình công tác mặt trận năm 2012 07/06/2016 01 /CTr - MTTQ
14 Báo cáo về Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2015; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016 07/06/2016 02/BC-MTTQ-BTT
15 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII 07/06/2016 10 /BC - UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
16 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý II, nhiệm vụ công tác quý III năm 2013 07/06/2016 37 /BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII 07/06/2016 26/BC - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Báo cáo công tác phối hợp tuyên truyền năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp đổi mới đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới 07/06/2016 27 /BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
19 Báo cáo kết quả Cuộc thi "Sáng kiến, cách làm hay trong công tác Mặt trận" 07/06/2016 28 /BC - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Báo cáo công tác Mặt trận quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2012 07/06/2016 62 /BC - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
         11   12   13   14