VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Hướng dẫn triển khai xây dựng khu dân cư và gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông 07/06/2016 07 /HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 07/06/2016 06 /HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2012 07/06/2016 05/ HD - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Công giáo tổ chức lễ Phục sinh năm 2012 07/06/2016 41 / M T - DTTG Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2012 07/06/2016 02 /H D - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Trích nhiệm vụ cơ bản của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp trong công tác tham gia xây dựng chính quyền 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố năm 2012 07/06/2016 03 /HD - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2012 07/06/2016 02/ HD - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2012 07/06/2016 01 / HD - MT
10 Chương trình công tác của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2013 07/06/2016 04 /CTr - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Chương trình hành động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đến năm 2015 07/06/2016 03 /CTr - MTTQ - BCĐ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 07/06/2016 26 /CTr - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2012 07/06/2016 08 /CTr - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Chương trình phối hợp công tác của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2012 07/06/2016 07 /CTr - MT TQ - VKS Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Chương trình thi đua của Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2012 07/06/2016 03 /CTr - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Chương trình công tác mặt trận năm 2012 07/06/2016 01 /CTr - MTTQ
17 Báo cáo về Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2015; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016 07/06/2016 02/BC-MTTQ-BTT
18 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII 07/06/2016 10 /BC - UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
19 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý II, nhiệm vụ công tác quý III năm 2013 07/06/2016 37 /BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII 07/06/2016 26/BC - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
         11   12