VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn 07/06/2016 09 / HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dẫn công tác Dân tộc, Tôn giáo đối với Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố năm 2013 07/06/2016 03 /HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố năm 2013 07/06/2016 05 /HD - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Hướng dẫn tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2012) 07/06/2016 09 / H D - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2012 07/06/2016 10/HD - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Hướng dẫn một số hoạt động chính trong dịp lễ Phật đản và mùa an cư kiết hạ năm 2012 (PL.2556) 07/06/2016 58 / M T - DTTG Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Hướng dẫn triển khai xây dựng khu dân cư và gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông 07/06/2016 07 /HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 07/06/2016 06 /HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2012 07/06/2016 05/ HD - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Công giáo tổ chức lễ Phục sinh năm 2012 07/06/2016 41 / M T - DTTG Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2012 07/06/2016 02 /H D - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Trích nhiệm vụ cơ bản của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp trong công tác tham gia xây dựng chính quyền 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố năm 2012 07/06/2016 03 /HD - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2012 07/06/2016 02/ HD - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2012 07/06/2016 01 / HD - MT
16 Chương trình công tác của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2013 07/06/2016 04 /CTr - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Chương trình hành động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đến năm 2015 07/06/2016 03 /CTr - MTTQ - BCĐ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 07/06/2016 26 /CTr - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
19 Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2012 07/06/2016 08 /CTr - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Chương trình phối hợp công tác của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2012 07/06/2016 07 /CTr - MT TQ - VKS Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
      6   7   8   9   10