VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch Phát động thi đua chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 23/03/2021 73/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị 03/03/2021 125-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
3 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021 03/03/2021 11-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
4 V/v phối hợp tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu giải pháp năm 2021 05/02/2021 2001/MTTW-BTT Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
5 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 03/03/2021 03-CT/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
6 Tổ chức Hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban công tác MT theo điều lệ MTTQ Việt Nam khóa I X 17/02/2021 441/MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 23/02/2021 28/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Hướng dẫn vê nội dung, trình tự thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XI X, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 27/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 13/01/2021 23/HD-MTTQ-BTT
10 Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng Ủy ban MTTQ tỉnh 19/01/2021 224/QĐ-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 05/02/2021 59/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 05/02/2021 58/KH-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc BCĐ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của BTT UBMTTQ tỉnh Bắc Giang 05/02/2021 231/QĐ/MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 05/02/2021 60/KH-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 05/02/2021 24/HD-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 05/02/2021 61/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Kế hoạch công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 05/02/2021 63/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam 05/02/2021 26/HD-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
19 Kế hoạch tham gia công tác bảo đảm trận tự an toàn giao thông năm 2021 05/02/2021 65/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Hướng dẫn thực hiện cộng tác dân tộc, tôn giáo năm 2021 05/02/2021 25/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
   1   2   3   4   5