MTTQ với công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2012
Chủ nhật, 14/02/2016
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! +++ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Tiếp dân, xử lý đơn thư

MTTQ với công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2012

Tham gia xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Uỷ ban MTTQ các cấp. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tuyên truyền và phổ biến pháp luật, thực hiện các hoạt động phối hợp, hướng dẫn, giám sát,... Công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả thiết thực.

Đ/c Trịnh Hữu Bàn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 4-HĐND tỉnh khoá XVII

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố năm 2012; Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Kế hoạch số 13/KH-MTTQ hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; đồng thời tiến hành tổng kết Đề án 02 "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước" của Chính phủ từ năm 2008-2012. In 3.200 cuốn tài liệu "Công tác Mặt trận ở khu dân cư" phát hành đến 2.484 khu dân cư với các nội dung như: Lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; tổ hoà giải ở cơ sở,... nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban  MTTQ Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ý kiến xây dựng nhiều dự án luật như: Luật Công đoàn; Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Điện lực; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá,... và văn bản dưới luật như: Nghị quyết liên tịch 06/NQLT/UBTVQH11-ĐCTUBTWMTTQVN về hướng dẫn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 13/01/2012 của Hội nghị Trung ương 4 khoá XI về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội, cơ chế để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp xây dựng, ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND; tham gia thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về ban hành một số chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan giám sát trên nhiều lĩnh vực như: Phối hợp với Viện Kiểm sát, Toà án, Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác hoãn chấp hành án phạt tù cấp tỉnh và huyện. Xét đưa 08 đối tượng vào cơ sở giáo dục, tuyển chọn xét đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm 06 kiểm sát viên sơ cấp. Đề nghị Toà án nhân dân tối cao miễn nhiệm 01 Thẩm phán sơ cấp, bổ nhiệm 01 Thẩm phán trung cấp. Thường xuyên giám sát, kiểm tra các huyện, thành phố về quản lý, thu, chi và sử dụng quỹ "Vì người nghèo"; phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non, công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh,... Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại huyện Lục Ngạn, huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền và tham gia chỉ đạo tổ chức hội thi "Hoà giải viên giỏi" các cấp năm 2012.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp xúc cử tri được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh quan tâm. 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiếp 23 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề nghị và tiếp nhận 34 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Nội dung đơn khiếu nại tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, tranh chấp giữa công dân với công dân,... Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phúc đáp 01 đơn, hướng dẫn 07 công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền, 26 đơn còn lại  không xem xét do trùng lặp, nặc danh, không rõ nội dung, đơn gửi nhiều lần. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII được 29 điểm, có 1.459 cử tri dự, 114 lượt ý kiến; trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh được 55 điểm, có 4.771 cử tri dự, có 447 ý kiến phát biểu, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi Trung ương và kiến nghị tại kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định.

Nhằm tiếp tục tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2012 tập trung vào một số nhiệm vụ sau:  Tiếp tục tổ chức góp ý kiến với tập thể, cá nhân theo kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết TW 4, khoá XI. Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở, nhất là cuộc thi hoà giải viên giỏi cấp tỉnh tổ chức vào tháng 8/2012. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Bắc Giang, Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri. Tổng kết thực tiễn 8 năm thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003. Đóng góp ý kiến vào các dự án Luật trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII; Hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hoà giải ở cơ sở.../.


Ngọc Hường- Ban Dân chủ Pháp luật

 

Video hoạt động

Ảnh hoạt động