Chế độ phụ cấp tháng đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư - vấn đề cần được quan tâm hiện nay
Thứ bảy, 06/02/2016
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! +++ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Tin tức, sự kiện

Chế độ phụ cấp tháng đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư - vấn đề cần được quan tâm hiện nay

      Ban công tác Mặt trận được thành lập ở thôn, làng, bản, tổ dân phố,... (gọi chung là khu dân cư) bao gồm: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã cư trú ở khu dân cư, đại diện chi ủy, những người đứng đầu của chi đoàn Thanh niên, chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân, chi hội Cựu chiến binh, chi hội Người cao tuổi, chi hội Chữ Thập đỏ, một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo. Theo quy định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là cơ quan ra quyết định thành lập Ban công tác Mặt trận, trong đó có chức danh Trưởng  ban, Phó Trưởng ban. 

Trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang vận động nhân dân hiến đất làm đuờng giao thông nông thôn.

      Có thể nói, Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động của Ban công tác Mặt trận và ở khu dân cư, chủ trì phối hợp với các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp ở thôn, tổ dân phố để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh về dân chủ ở cơ sở; về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư...    

    Trên thực tế cho thấy, Trưởng ban công tác Mặt trận còn có vai trò quan trọng khác trong các hoạt động ở khu dân cư, cụ thể như: phối hợp với Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thống nhất các nội dung cơ bản cần soạn thảo và tham gia nhóm soạn thảo hương ước, quy ước; chủ trì hội nghị cử tri hoặc đại biểu hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố thông qua hương ước, quy ước; chủ trì các hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; tham gia thành viên và giữ vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

    Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay ở mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Ban công tác Mặt trận. Theo số liệu thống kê (tính đến ngày 06/6/2012) toàn tỉnh có 2.484 Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; trong đó cán bộ chuyên trách 1.576 đồng chí, Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố kiêm là 694 đồng chí, các chức danh khác kiêm nhiệm là 214 đồng chí.

    Để nâng cao chất lượng của Trưởng ban công tác Mặt trận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên tổ chức tốt các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng đối với Trưởng ban công tác Mặt trận; hàng năm 100% các đồng chí Trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh được tham gia các lớp tập huấn; công tác tập huấn ngày được đa dạng hóa với nhiều hình thức như: trang bị tài liệu, mời tham gia các hội nghị do Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức, tổ chức các hội nghị chuyên đề; bên cạnh đó Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng thường xuyên làm tốt công tác động viên khen thưởng đối với đội ngũ Trưởng Ban công tác Mặt trận.

    Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ Trưởng ban công Mặt trận ở khu dân cư còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, họ là người trực tiếp đến các hộ gia đình, thậm chí gặp từng người dân trong quá trình giải quyết công việc; công việc nhiều, một số trưởng ban kiêm nhiệm nên chưa có nhiều thời gian; điều kiện được cung cấp thông tin, trang bị tài liệu cho đội ngũ này còn hạn chế, đặc biệt là chế độ chính sách đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chưa được quan tâm đúng mức, mức phụ cấp hàng tháng cho các đối tượng này còn quá thấp. Theo quy định tại Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Chế độ phụ cấp Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi; tăng phụ cấp tháng Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố thì Trưởng ban công tác Mặt trận của thôn, tổ dân phố loại I: hưởng 80.000đồng/người/tháng; thôn, tổ dân phố loại II: 75.000đồng/người/tháng và thôn, tổ dân phố loại III: 70.000đồng/người/tháng. Với mức phụ cấp hàng tháng như trên, Trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh hiện nay hoạt động trên tinh thần tự nguyện là chính.

    Ngày 30/01/2011, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 12/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong đó đề cập đến phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; ngày 11/7/2011 Bộ Nội vụ đã có Công văn số 2405/BNV-CQĐP về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; theo đó Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thực hiện chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ - CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

    Để khuyến khích, động viên kịp thời đội ngũ Trưởng ban công tác Mặt trận; đồng thời để các hoạt động ở khu dân cư đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; trong thời gian tới vấn đề phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thiết nghĩ là một vấn đề cần được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm./.
                                                                                                   Ngọc Long - MTTQ tỉnh

Video hoạt động

Ảnh hoạt động